اختلال بلع و آلزایمر
0

اختلال بلع و جویدن در اثر آلزایمر

آلزایمر باعث ایجاد اختلال بلع و جویدن غذا می شود که قصد داریم تا در این مقاله آن را بیشتر توضیح دهیم. با افزایش سن، بزاق دهان خشک شده و همچنین توانایی چشایی و...