0

اندوسکوپی و بیماری های گوارشی

اندوسکوپی عملی بدون جراحی است که برای معاینه مجرای گوارشی افراد استفاده می شود. با استفاده از یک اندوسکوپ، لوله ای منعطف به همراه یک چراغ و دوربین، پزشک می...