0

اختلال در بلع آب دهان

اختلال در بلع آب دهان یک مشکل جدی است که به وجود آمدن آن می تواند در اثر بروز اتفاقات مختلفی رخ دهد. بسیاری از افراد هنگام نوشیدن آب، پایین رفتن آن از مسیر اشتباه...