0

اختلال بلع کودکان اوتیسم

اختلال بلع هرگونه دشواری در بلع را که ممکن است سلامت و تندرستی افراد را تحت تاثیر قرار دهد، توصیف می کند. افراد دارای عارضه های طیف اوتیسم (ASC) و/یا ناتوانی در...

0

اختلال بلع کودکان

گاهی در برخی نوزادان تازه متولد شده شاهد عدم تغذیه نوزاد از راه دهان هستیم. برای مثال، کودک نمی تواند سینه مادر و یا شیشه شیر را بمکد و یا شیر از گوشه دهانش به...