0

اختلال بلع در اثر سکته مغزی

بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بیمارانی که دچار سکته مغزی می شوند دچار اختلال بلع می شوند. این افراد یا از طریق لوله بینی (Ng tube) و یا از طریق لوله معده (PEG) تغذیه می شوند. در صورتی...