0

ارزیابی بلع فیبراپتیکی FEES

ارزیابی بلع از نوع فیبراپتیکی چیست؟ تست ارزیابی بلع فیبراپتیکی (FEES) یا فیز، فرآیندی است که برای ارزیابی کیفیت بلع به کار می رود. طی فرآیند، یک پاتولوژیست...