استروبوسکوپی
1

استروبوسکوپی

استروبوسکوپی چیست؟ طی سه دهه گذشته، توسعه دانش آناتومی و فیزیولوژی چین خوردگی های صوتی، باعث ایجاد انقلابی در بخش بالینی و جراحی حنجره شناسی شده است. روش...