0

فراموش کردن بلع

بلع حرکتی ساده به نظر میرسد اما در واقع 50 جفت ماهیچه، تعداد زیادی عصب، حنجره و مری شما با هماهنگی دقیق در حال فعالیت هستند. اختلالات مغز یا سیستم عصبی مانند سکته...