بلع غذا همراه با درد
0

بلع با درد

دلیل بلع دردناک

0

اودینوفاژی : علل، تشخیص، درمان

اودینوفاژی یا ادینوفاژی چیست؟ اودینوفاژی که به آن ادینوفاژی نیز گفته می شود، اصطلاح پزشکی بلع دردناک است. این درد در دهان، گلو یا مری احساس می شود. شاید هنگام...