0

بلع درمانی بیماران تراکئوستومی

تراکئوستومی فرآیندی است که در آن، یک شکاف در گردن و به داخل مسیر هوایی (نای) ایجاد می شود. این شکاف تراکئوستومی نام دارد. لوله تراکئوستومی، معمولا در داخل شکاف...

0

بلع درمانی

برای بلع درمانی و درمان اختلالات بلع که دیسفاژی نیز نامیده می شوند از ترکیبی از تکنیک های جبرانی و استراتژی های درمانی مستقیم، از طریق کاهش خطر ورود غذا به مسیر...