1

بلع جسم خارجی

هنگام بلع جسم خارجی چه اتفاقی می افتد؟ هر فردی ممکن است جسم خارجی را ببلعد. اگر چه، نوزادان و کودکان نوپا، دارای کنجکاوی و گرایش طبیعی برای قرار دادن اجسام در...