0

توانبخشی بلع ، تمرینات بلع برای تقویت ماهیچۀ زبان

تمرینات بلع و تمرین تقویت زبان ، روشی است که به توانبخشی عملکرد فرد در بلع و افزایش قدرت و حرکت زبان کمک می­کند. این تمرین بویژه اگر با سایر تمرینات بلع همراه...