0

دیسفاژی مری (اختلال در بلع)

تعریف: اختلال بلع در مری یا دیسفاژی مری اختلالی است که در هنگام بلعیدن غذا روی می­دهد و فرد دارای این اختلال، به  سختی می تواند غذا را از دهان از طریق مری به...