0

بالا کشیدن حنجره :تمرینات اختلال بلع

تمرینات بالا کشیدن حنجره چه هستند؟ تمرینات بالا کشیدن حنجره ، به منظور بهبود اختلال بلع انجام می شوند. این تمرینات، نوعی از درمان برای زمانی هستند که مشکل بلع...