تمرین بلع

دیسفاژی اوروفارنژیال

دیسفاژی اوروفارنژیال یا همان اختلال بلع حلقی- دهانی به علت ناهنجاری ماهیچه ها، عصب ها یا ساختار حفره دهانی، گلو و اسفنکتر مری به وجود می آید. علائم و نشانه