1

گیر کردن غذا و کارهایی که هنگام گیر کردن غذا در گلو می توانید انجام دهید

گیر کردن غذا در گلو ممکن است برای همه ما اتفاق بیفتد. وقتی شما چیزی را میل می کنید و یا بزاق خود را قورت می دهید، حدود 50 جفت ماهیچه و تعداد زیادی عصب با یکدیگر کار...