درد زیر شکم

درد سمت راست پایین شکم

درد سمت راست پایین شکم

آیا درد سمت راست پایین شکم نگران کننده است؟ در سمت راست پایین شکم، انتهای روده بزرگ و در زنان، تخمدان راست هم قرار دارد. بیماری های بسیاری هستند که