1

5 تمرین تقویت بلع در اختلال بلع

آیا می توان در بیماران اختلال بلع، باعث تقویت بلع و درمان آن شد؟ بلع یک مهارت حرکتی پیچیده است که نیاز به هماهنگی بسیاری از اعصاب و عضلات دارد. افرادی که دارای...