0

گذاشتن یک لوله تغذیه در خانه

ما در این بخش دستورالعمل هایی در مورد نحوه استفاده از لوله تغذیه در خانه و منزل و همچنین اطلاعات مربوط به برنامه های تغذیه، تأمین آب اضافی و تجویز داروها آماده...