0

تزریق سم بوتولینوم برای دیستونی حنجره

بیش از 20 سال است که تزریق سم بوتولینوم A، برای درمان اسپاسمودیک دیسفونیا (دیستونی حنجره) به کار می رود. ایمنی و کارایی این روش، به طور گسترده ای در مقالات پزشکی...