0

اختلال بلع و درمان آن

اختلال بلع، دیسفاژی نیز نامیده می شود و می تواند در مراحل مختلفی از فرآیند بلع رخ دهد. توجه به این مراحل در درمان اختلال بلع موثر است. علت ایجاد اختلال بلع چیست؟...

0

اختلال بلع چیست؟ تشخیص و درمان

اختلال بلع، عبارتی به معنی “دشواری در بلع” است. این مشکل، شامل عدم عبور آسان غذا یا مایعات از دهان به سمت حلق و پس از آن از طریق مری به طرف معده است. دلیل...