0

لوله پگ PEG

لوله پگ چیست؟ گاستروستومی (لوله گذاری در معده) به روش آندوسکوپی از طریق پوست (percutaneous endoscopic gastrostomy) که با عنوان لوله پگ PEG شناخته می شود. تعریف و کاربرد لوله پگ در...