روش PEG برای چه کسانی به کار می رود

لوله پگ PEG

لوله پگ چیست؟ گاستروستومی (لوله گذاری در معده) به روش آندوسکوپی از طریق پوست (percutaneous endoscopic gastrostomy) که با عنوان لوله پگ PEG شناخته می شود. تعریف و کاربرد لوله