0

حلقه مری یا حلقه شاتسکی چیست؟

حلقه شاتسکی باریک شدگی بخش تحتانی مری است که می تواند باعث دیسفاژی شود. دیسفاژی به معنای مشکل در بلع است. دیسفاژی خود بسیار رایج است و در حدود 3 درصد مردم درگبر آن...