0

مشکل بلع (دیسفاژی) به دلیل رفلاکس اسید معده

مشکل بلع چیست؟ دیسفاژی به معنی مشکل بلع است و این احتمال وجود دارد که رفلاکس اسید معده (GERD) منجربه ایجاد این شرایط بشود. مشکل بلع یا دیسفاژی می تواند در برخی از...