0

اختلال بلع و درمان آن

اختلال بلع، دیسفاژی نیز نامیده می شود و می تواند در مراحل مختلفی از فرآیند بلع رخ دهد. توجه به این مراحل در درمان اختلال بلع موثر است. علت ایجاد اختلال بلع چیست؟...