0

لوله تغذیه بینی به معده Ng tube ( ان جی تیوب)

لوله گذاری از طریق بینی – معده چیست؟ اگر فرد نتواند غذا بخورد یا بلع را به صورت کامل انجام دهد، نیاز به استفاده از لوله تغذیه بینی و یا معده خواهد داشته باشد....