عفونت انگلی در انسان
1

عفونت ناشی از انواع انگل ها در انسان

اصولاً انگل ها در دیگر ارگانیسم ها زندگی کرده و برای حیات خود با آنها وابسته هستند. انگل بدون داشتن میزبان قادر به حیا، رشد و تکثیر نخواهد بود. از این رو به ندرت...