0

تمرینات بلع در اختلال بلع عصبی

آیا مشکلات و آسیب های عصبی می توانند باعث ایجاد مشکل و اختلال در بلع شوند؟ منظور ما از آسیب عصبی، آسیب به سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز، نخاع و یا نورونهای این...