0

اسپاسم کریکوفارنژیال یا اسپاسم مری

اسپاسم کریکوفارنژیال یا اسپاسم مری، نوعی از اسپاسم ماهیچه است که در گلو ایجاد می شود. ماهیچه کریکوفارنژیال، که اسفنکتر فوقانی مری (UES) نیز نامیده می شود، در بخش...

0

واریس مری

واریس مری زمانی ایجاد می شود که وریدهای متورم در نیمه تحتانی مری، پاره می شوند و خونریزی می کنند. مری، لوله عضلانی است که دهان را به معده متصل می کند. این وریدها...