مشکلات روده

فیستول رکتوواژینال

مروری بر فیستول رکتوواژینال

فیستول رکتوواژینال حفره ای بین مهبل و راست روده است. فیستول، مجرایی غیر طبیعی بین یک اندام تو خالی و اندام تو خالی دیگر یا خارج از بدن است. عبارت