0

عملکرد مری چگونه است؟

یکی از مهم­ترین بخش­ های دستگاه گوارش ، مری است. دستگاه گوارش ، از مجموعه­ ای از اندام­ های توخالی تشکیل شده که موظفند غذا را از دهان به معده و در نهایت برای دفع...