0

بلع درمانی بیماران تراکئوستومی

تراکئوستومی فرآیندی است که در آن، یک شکاف در گردن و به داخل مسیر هوایی (نای) ایجاد می شود. این شکاف تراکئوستومی نام دارد. لوله تراکئوستومی، معمولا در داخل شکاف...