آشالازی
0

آشالازی چیست

مری لوله ای است که غذا را از گلو به معده حمل می کند. آشالازی به عنوان یک عارضه جدی مری را درگیر می کند. اسفنکتر تحتانی مری، یک حلقه عضلانی است که مری را از سمت معده...