ارتباط روده و مغز
0

ارتباط روده و مغز : عملکرد آن و نقش تغذیه

تاکنون وجود چیزی مثل پروانه را در شکم خود احساس کرده اید؟ این احساس درون شکم در واقع نشان دهنده ارتباط میان روده و مغز است. بررسی ها نشان می دهد که مغز اثرات...

تست نوار مغزی و هر آنچه بایستی بدانید
0

تست نوار مغز و هر آنچه بایستی بدانید

تست نوار مغز یا EEG ، تستی برای کمک به پزشکان در تشخیص مشکلات مربوط به فعالیت الکتریکی مغز مانند حملات است. نوار مغز از یک کلاه مخصوص مجهز به الکترود برای شناسایی...