0

تکنیک های رایج فیزیوتراپی

 بدن انسان ها با هم متفاوت است. وقتی حرکات دو فرد به هم شباهت داشته باشد، زمانی که یکی از آن ها آسیب ببیند، درمان متفاوت خواهد بود. به همین دلیل است که...