0

واریس مری

واریس مری زمانی ایجاد می شود که وریدهای متورم در نیمه تحتانی مری، پاره می شوند و خونریزی می کنند. مری، لوله عضلانی است که دهان را به معده متصل می کند. این وریدها...