0

ضایعات خوش خیم و عارضه های التهابی حنجره

منظور از ضایعات خوش خیم حنجره چیست؟ ضایعات خوش خیم حنجره، به صورت زائده های غیر طبیعی در چین های صوتی یا حنجره توصیف می شود که سرطانی نیستند. انواع ضایعات حنجره...