0

هنگام گیر کردن قرص در گلو چه کنیم؟

گیر کردن قرص در گلو می تواند اتفاقی وحشتناک باشد اما این یک وضعیت اورژانسی پزشکی نیست. کارهایی وجود دارند که می توانید هنگام گیر کردن قرص در گلوی خودتان یا...