معده

اسپاسم معده

اسپاسم معده

اسپاسم معده به معنی انقباضات عضلات شکمی، معده یا روده است. بر اساس بخش درگیر اسپاسم و شدت آن، ممکن است احساسی شبیه به کشش ضعیف ماهیچه یا انقباض معده داشته باشد. در اغلب موارد، اسپاسم معده به