ارتباط بین کم خونی و لوسمی
0

ارتباط بین کم خونی و لوسمی (لوکمیا)

کم خونی و لوسمی (لوکمیا) یا سرطان خون هر دو شرایطی هستند که خون را تحت تاثیر قرار می دهند. اگرچه هیچ شواهدی مبنی بر این که کم خونی عامل لوسمی است، وجود ندارد، با...