سیستم گوارشی

طول روده ها چقدر است؟

طول روده ها چقدر است؟

روده کوچک و بزرگ هر دو بخش های حیاتی سیستم گوارش بدن انسان هستند. طول روده کوچک تقریباً 2.8 تا 4.9 متر است. روده بزرگ کوتاه تر است و حدود