پوکی استخوان
0

درمان پوکی استخوان + تغذیه مناسب

هنگامی که تراکم استخوان کم شود، پوکی استخوان بوجود می آید. در این شرایط بدن بافت استخوانی بیشتری را جذب نموده و تولید کمتری برای جایگزینی این بافت دارد. با ضعیف...