0

سرطان دهان ، حلق و بینی

سرطان دهانس، قسمت های مختلف دهان از جمله لب ­ها، لثه و بافت نرم کنارۀ دهان و سرطان حلق و بینی حنجره را درگیر می کند. حنجره بخشی از گلو است که در انتهای دهان واقع...