1

اختلال در بلع آب دهان

اختلال در بلع آب دهان می تواند در اثر بروز اتفاقات مختلفی رخ دهد. بسیاری از افراد هنگام بلع آب یا مایعات مختلف، پایین رفتن آن از مسیر اشتباه را تجربه کرده اند....