مشکلات بلع

مشکل بلع و اعصاب

مشکل بلع و اعصاب

توانایی خوردن، جزئی بنیادی در حیات آدمی است، نه فقط از نظر تغذیه ای بلکه از نظر شرکت در اجتماع. مشکل اعصاب از عواملی است که می تواند منجر به

بلع درمانی

برای بلع درمانی و درمان اختلالات بلع که دیسفاژی نیز نامیده می شوند از ترکیبی از تکنیک های جبرانی و استراتژی های درمانی مستقیم، از طریق کاهش خطر ورود غذا

درمان اختلال بلع

اختلال بلع که دیسفاژی نیز نامیده می شود، می تواند در مراحل مختلفی از فرآیند بلع رخ دهد. توجه به این مراحل در درمان اختلال بلع موثر است. مرحله دهانی