گرفتگی بینی

پولیپ بینی چیست

پولیپ بینی چیست؟

پولیپ های بینی توده های غیرسرطانی هستند و هنگام التهاب مجاری بینی و سینوس ها ایجاد می شوند. احتقان، از دست دادن چشایی و بویایی، سرفه و افزایش ترشحات بینی

آندوسکوپی بینی

آندوسکوپی بینی چیست؟ آندوسکوپی بینی عملی برای مشاهده کانال های بینی و سینوسی است. این کار از طریق آندوسکوپ انجام می شود. آندوسکوپ، یک لوله باریک و منعطف، با یک