دکتر خسروی
13 پست ها

درمان سنتی مشکل بلع

در روش درمان سنتی مشکل بلع معمولا از تمریناتی جهت تقویت عضلات، افزایش دامنه صعود حنجره، جلوگیری از ورود مواد غذایی به نای و ریه استفاده می شود. این تمرینات