0

اختلال بلع کودکان اوتیسم

اختلال بلع هرگونه دشواری در بلع را که ممکن است سلامت و تندرستی افراد را تحت تاثیر قرار دهد، توصیف می کند. افراد دارای عارضه های طیف اوتیسم (ASC) و/یا ناتوانی در...

0

آموزش بلع قرص و دارو به کودک اوتیسمی

بسیاری از کودکان اختلال طیف اوتیسم (ASD)، از بلع برخی غذاهای خاص، به خاطر حساسیت به طعم ها یا بافت ها خودداری می کنند. برخی در بلع قرص و دارو، ویتامین ها و سایر مکمل...