0

اختلال بلع : در یک ارزیابی بالینی بلع چه اتفاقی می افتد؟

آزمایش بالینی اختلال بلع یا اصطلاحا Dysphagia bedside swallow exam چیست؟ ارزیابی بالینی اختلال بلع، آزمونی است تا ببینیم آیا بیمار مشکل بلع دارد یا خیر. وقتی که مشکل بلع در...