0

روش وایتال استیم تراپی در اختلال بلع

وایتال استیم تراپی یک روش جدید در علم بلع و درمان اختلالات آن است. تا چند سال گذشته این علم صرفا محدود به کشورهای خارجی بود. اما از سال 2013 به ایران نیز آورده شد....